Máy đo tốc độ gió có mấy loại

expected string or bytes-like object