Bút thử điện là gì

expected string or bytes-like object